Despre POCU

POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi SM ale UE[1].

Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru finanţare la nivelul AP 2014-2020, în conformitate cu prevederile CSC şi cu Documentul de Poziţie al serviciilor CE, POCU este elaborat în strânsă corelare cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional.

Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare – competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă – contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.